اخبارمرکز فیزیولوژی ورزش

17آبانآزمون های آمادگی جسمانی تفنگداران نیروی دریایی آمریکا
  • 560
  • .
  • .

خلاصه متن : برنامه آمادگی جسمانی تفنگداران نیروی دریایی آمریکا دارای دو جزء اصلی است: آزمون آمادگی جسمانی و برنامه ترکیب بدن.

دکتر ابوالفضل شکیبائی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش: استانداردهای وزن و چربی بدن تفنگداران نیروی دریایی بر اساس سلامت و عملکرد تعریف شده است و نه بر اساس ظاهر. زمانی که درصد وزن و چربی بدن آنها از سقف مجاز فراتر رود، از دایره استانداردها خارج خواهند شد.
جالب است که بدانید وزن کشی این نیروها هر شش ماه یکبار انجام می شود. اگر وزن بدن آن ها از استاندارد فراتر باشد درصد چربی آن ها با استفاده از دستگاه سنجش ترکیب بدن سنجیده خواهد شد و در صورتی که درصد چربی آن ها نیز بالا باشد در برنامه ترکیب بدن ثبت نام می کنند.
اگر تفنگداری که در برنامه ترکیب بدن شرکت کرده باشد نتواند وزن و چربی بدن خود را به حد مجاز و استانداردها برساند، ممکن است اخراج شود. اما اگر وزن بدن تفنگدار بالا باشد ولی درصد چربی او در حد استاندارد باشد می تواند به کار خود در یگان ادامه دهد. از سویی اگر وزن بدن نیروها از حد استاندارد پایین تر باشد برای اینکه متوجه شوند که دچار سوء تغذیه نیست به یک متخصص تغذیه ارجاع داده می شود. نکته قابل توجه این است که برای هر سنی یک حد مجاز از درصد چربی تعریف شده است.
 
كلمات كليدي : مرکز تحقیقاتی فیزیولوژی ورزش
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو