21آبانمعرفی معاونت
  • 658
  • .
  • .

ساختار سازمانی تحقیقات و فن آوری دانشگاه
حوزه تحقیقات دانشگاه متشکل از 20 مرکز تحقیقاتی، 4 پژوهشکده، 2 مرکز رشد، و 16 شرکت دانش بنیان و 4 دانشکده ( دانشکده پزشکی – دانشکده پرستاری – دانشکده داروسازی – دانشکده بهداشت) و فعالیت های بیمارستان های تابعه فعال می باشند.
پژوهشکده ها
-    پژوهشکده علوم بالینی
-    پژوهشکده سبک زندگی 
-    پژوهشکده سیستم بیولوژی
-    پژوهشکده نانو و بیوتکنولوژی
مرکز رشد
-    مرکز رشد زیست فناوری
-    مرکز رشد فناوری اطلاعات
 شرکت های دانش بنیان
دانشگاه دارای 18 شرکت دانش بنیان در قالب دو مرکز رشد زیست فناوری و فناوری اطلاعات می باشد. این شرکت ها فعالیت خود را در قالب حوزه های کاری مصوب شورای مرکز رشد انجام می دهند.


 
 
امتیاز دهی