اخبار مراکز تحقیقاتی

18بهمنکسب رتبه دوم مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی در بین مراکز تحقیقاتی برتر
  • 673
  • .
  • .

کسب رتبه دوم مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی در بین مراکز تحقیقاتی برتر دارای ردیف بودجه مستقل گروه بالینی کشور
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر