اخبار و اطلاعیه ها

24تيربازدید ریاست محترم دانشگاه از معاونت تحقیقات
  • 86
  • .
  • .

ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر ابوالقاسمی در تاریخ 17 تیر از معاونت تحقیقات بازدید بعمل آوردند و جناب آقای دکتر علیشیری گزارش عملکرد معاونت تحقیقات به ایشان را ارائه نمودند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر