پژوهش اولویت های پژوهشی
 

طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی و توسعه ای و تولید دانش بشری در حوزه های مختلف نوروبیولوژی جنگ نرم در موارد زیر:

1- پژوهشهای مرتبط با   عصب – فناوری در  طراحی ابزارهای مداخلات فناورانه  در ثبت، تعدیل  و ترمیم فعالیتهای دستگاه عصبی

2- مباحث علوم شناختی در دو حیطه مغز و شناخت و مدل سازی شناختی و کامپیوتر

3- انجام پژوهشهای بنیادی به خصوص در حوزه های نانوبیوتکنولوژی عصبی، تعدیل عصبی – شناختی و مهندسی ذهن و مدیریت ادراک

4-پژوهشهای مرتبط با بیماریهای دستگاه عصبی (بیماریهای نورودژنراتیو، پیری و بیماریهای خلق و خو و بیماریهای انگلی)

5- پژوهشهای مربوط به سلولهای بنیادی در ترمیم بیماریهای عصبی

6- پژوهشهای مرتبط با مباحث عصب – فرهنگ  در حوزه های رسانه، آداب و سنن، دین و اعتقادات

7- پژوهشهای مرتبط در زمینه  عصب – اقتصاد در حوزه های نورومارکتینگ،  رفتار شناختی اقتصاد (Behavioral economy) و  اجتماعی شناختی اقتصاد (Social cognition economy)

 
امتیاز دهی