پژوهش بیان مأموریت مرکز بیولوژی مولکولی
مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی دانشگاه بقیه ا... (عج) به منظور گسترش دانش میکروبیولوژی کاربردی در حوزه‌‌‌های نظامی و غیر نظامی  مورد نیاز کشور فعالیت می‌نماید. این مرکز اجرای پژوهشهای بنیادی و کاربردی مورد نیاز جامعه در زمینه های بهداشتی درمانی را مهمترین رسالت خود در جهت ارتقاء سلامت جامعه و تولید علم می داند. مرکز دستیابی به این هدف را از طریق موارد ذیل پیگیری می‌نماید:
 1. توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم توکسین‌های میکروبی
 2. انجام پژوهش کاربردی و ماموریت‌های محوله از سوی نیروهای مسلح در حوزه دانش میکروبیولوژی کاربردی بخصوص توکسین‌های میکروبی
 3. انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی  درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
 4. نوآوری علمی و توسعه مرزهای دانش با انجام تحقیقات بنیادی در حوزه علم میکروبیولوژی کاربردی بخصوص توکسین‌های میکروبی
 5. تربیت نیروی انسانی کارآمد و محقق به منظور برطرف کردن نیازهای نیروهای مسلح و کشور در حیطه دانش میکروبیولوژی کاربردی بخصوص توکسین‌های میکروبی
 6. ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین
 7. کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 8. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین الملی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی و رعایت اصول حفاظتی مربوط به نیروهای مسلح
 9. ارائه پیشنهادات و رهنمودهای لازم به سیاستگذاران و متولایان سلامت در حوزه کاری مرکز

حوزه‌های فعالیت مرکز:
1. تشخیص سموم میکروبی
1.1 تشخیص اندوتوکسین‌ها
1.2 تشخیص نوروتوکسین‌ها
1.3 تشخیص سیتوتوکسین‌ها
1.4 تشخیص انتروتوکسین‌ها
1.5 تشخیص مایکوتوکسین‌ها
2. کاربرد درمانی سموم میکروبی
2.1 استفاده از اندوتوکسین‌ها در درمان بیماری‌ها
2.2 استفاده از نوروتوکسین‌ها در درمان بیماری‌ها
2.3 استفاده از سیتوتوکسین‌ها در درمان بیماری‌ها
2.4 استفاده از انتروتوکسین‌ها در درمان بیماری‌ها
2.5 استفاده از مایکوتوکسین‌ها در درمان بیماری‌ها
3. خنثی‌سازی سموم میکروبی
3.1 خنثی‌سازی اندوتوکسین‌ها
3.2 خنثی‌سازی نوروتوکسین‌ها
3.3 خنثی‌سازی سیتوتوکسین‌ها
3.4 خنثی‌سازی انتروتوکسین‌ها
3.5 خنثی‌سازی مایکوتوکسین‌ها

مأموریت مرکز میکروبیولوژی میکروبی
مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) بعنوان یکی از مهمترین مراکز تابعه پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) به منظور گسترش دانش بیولوژی مولکولی در راستای تشخیص، پیشگیری و درمان عوامل بیولوژیک مرتبط با حوزه‌‌‌های نظامی و غیر نظامی  مورد نیاز کشور فعالیت می‌نماید. این مرکز اجرای پژوهشهای بنیادی و کاربردی مورد نیاز نیروهای مسلح و جامعه در زمینه های بهداشتی درمانی را مهمترین رسالت خود در جهت ارتقاء سلامت جامعه و تولید علم می داند. دستیابی به این مهم از طریق موارد ذیل پیگیری می‌شود
 1. توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه تشخیص، پیشگیری و درمان عوامل بیولوژیک
 2. انجام پژوهش کاربردی و ماموریت‌های محوله از سوی نیروهای مسلح در حوزه بیولوژی مولکولی با تأکید بر عوامل بیولوژیک
 3. انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی  درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
 4. نوآوری علمی و توسعه مرزهای دانش با انجام تحقیقات بنیادی در حوزه بیولوژی مولکولی عوامل بیولوژیک
 5. تربیت نیروی انسانی کارآمد و محقق به منظور برطرف کردن نیازهای نیروهای مسلح و کشور در حیطه بیولوژی مولکولی عوامل بیولوژیک
 6. ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین
 7. کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 8. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین الملی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی و رعایت اصول حفاظتی مربوط به نیروهای مسلح
 9. ارائه پیشنهادات و رهنمودهای لازم به سیاستگذاران و متولایان سلامت در حوزه کاری مرکز
حوزه‌های فعالیت مرکز:
1. تشخیص سریع عوامل عفونی باکتریایی و قارچی
2. مولکولاراپیدمیولوژی و همه گیر شناسی
3. شناسایی مولکولی مقاومت دارویی باکتری‌ها و قارچ‌ها
4. پیشگیری و درمان عفونت‌های باکتریایی و قارچی
5. بیوانفورماتیک و ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز

مقالات مرکز تحقیقات علوم میکروبی
مرکز از سال تعداد کل مقالات
بیولوژی مولکولی 2005  تاکنون 1150
میکروبیولوژی کاربردی 2011 تاکنون 690

سال کل مقالات مرکز میکروبیولوژی کاربردی ISI Pubmed Scopus
2016 49 27 11 11
2017 47 39 5 3
2018 63 53 4 6
2019 63 54 2 7
2020 64 58 3 3
2021 44 38 3 3
سال کل مقالات مرکز بیولوژی مولکولی ISI Pubmed Scopus
2016 85 53 23 9
2017 81 57 14 10
2018 70 52 10 8
2019 80 71 6 3
2020 69 54 6 9
2021 45 41 2 2
تعداد طرح در حال اجرا تعداد طرح خاتمه یافته تعداد هیات علمی ومحقق ردیف
104 173 14 1
طرح های مرکز تحقیقات علوم میکروبی
 
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد