اخبار مرکز آسیبهای شیمیایی

وبینار آموزشی آشنایی با مفاهیم داده کاوی و کاربردهای پزشکی و زیستی
کلمات کليدي
داده کاوی
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو