اخبار ندیدنی معاونت تحقیقات دانشگاه بقیه الله

7ديپذیرش
  • 209
  • .
  • .

شرایط اولیه پذیرش و ا ستقرار
 1-داشتن ایده فناوری
ايده فناوری، محصولى است كه مى خواهيد طى مدت استقرار در مركز مدیریت توسعه فناوریهای سلامت ايجاد كنيد يا توسعه دهيد
 
2- نوآورى فناورانه
تحقق ايده محوری که مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد
انواع-نوآوری-در-محصول
 
3- داشتن طرح كسب و كار براى ايده فناوری
اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش های علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را نیز توجيه مى كند
4- داشتن تیم فناورانه
حضور تمام وقت حداقل 2 نفر دانش آموخته مقطع كارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ايده محورى) در گروه كارى ضرورى است.
توضيحتیم فناورانه مى‌تواند يك شركت ثبت‌شده يا هسته اوليه شركتى باشد كه در آينده نزديك به ثبت خواهد رسيد
 
6- تاريخ ثبت شركت
شركت‌هايى مى‌توانند در مركز مدیریت توسعه فناوریهای سلامت مستقر شوند كه از زمان ثبت آنها بيش از 1سال نگذشته باشد و نیمی از سهام  و اعضا آن: فارغ التحصيل، كارشناس يا عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله باشد.


فرم ورود به مرکز رشد

فرم استقرار هسته های فناور


برنامه کاری هسته های فناور
 
امتیاز دهی