اخبار مرکز مدیریت سلامت

15آبانبرگزاری جلسه با مدیریت علم سنجی دانشگاه
  • 47
  • .
  • .

برگزاری جلسه با مدیریت علم سنجی دانشگاه پیرامون ارزشیابی سامانه مراکز تحقیقاتی روز یکشنبه مورخ 23/07/1402 و سه شنبه مورخ 25/07/1402

                                           
كلمات كليدي : مرکز مدیریت سلامت
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو