اخبار مرکز مدیریت سلامت

15آبانجلسه اعضای هیئت علمی مرکز با معاون تحقیقات و فرمانده محترم دانشگاه
  • 20
  • .
  • . برگزاری جلسه اعضای محترم هیئت علمی مرکز با معاون محترم تحقیقات و فن آوری و فرمانده محترم دانشگاه جهت ارائه گزارش عملکرد روز یکشنبه مورخ 30/07/1402
كلمات كليدي : مرکز مدیریت سلامت
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو