پنجشنبه 7 مرداد 1400  

12مردادمشاوره
  • 203
  • .
  • .

مدیرعلم سنجی :   امیر همایون کیهان
کارشناسان علم سنجی :   حسین امینی - اکبر قربانی
ایمیل : SCI@bmsu.ac.ir
تلفن تماس با کارشناس علم سنجی : 87554529

تلفن تماس با مدیریت علم سنجی :    87554532    
 
امتیاز دهی