پنجشنبه 7 مرداد 1400  

8مردادگزارشات
  • 219
  • .
  • .

نتایج ارزیابی دانشگاه ها از منظر وزارت بهداشت طی سالهای 90-96

سال 1390
سال1391
سال 1392
سال 1393
سال 1394
سال 1395
سال 1396

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی
 
امتیاز دهی