اخبارمنوهای کمیته

24مرداددستورالعمل و آئین نامه ها
  • 461
  • .
  • .

گروههای تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)

1. گروه تحقیقاتی کبد و گوارش همکار با مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد
Baqiyatallah Research Center for gastroenterology and Liver Diseases (BRCGL),  Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2. گروه تحقیقاتی کلیه همکار با مرکز تحقیقات نفرولوژی و اورولوژی
Nephrology and Urology Research Center, Baqiyatallah University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran.

3. گروه تحقیقاتی تروما همکار با مرکز تحقیقات تروما
Trauma Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, 
Iran.
4. گروه تحقیقاتی پزشکی شخصی همکار کنگره پزشکی شخصی
5. گروه تحقیقاتی طب نظامی همکار کنگره طب نظامی


 
 
امتیاز دهی