اخبار و اطلاعیه ها

21تيربرگزاری اولین جلسه سرپرستان و دبیران کمیته های تحقیقات منطقه ده
  • 31
  • .
  • .

برگزاری اولین جلسه سرپرستان و دبیران کمیته های تحقیقات منطقه آمایشی ده(شهر تهران) با هماهنگی دانشگاه بقیة الله به عنوان دبیر منطقه و میزبانی دانشگاه تهران
در این جلسه ضمن معرفی و اشنایی اعضا با یکدیگر و بیان فعالیت ها و مشکلات دانشگاه ها،مطالب زیر مورد تاکید قرار گرفت:
راه اندازی مشترک کارگروه و اولین مدرسه فناوری
 همگرایی دانشگاه ها
همکاری و هماهنگی های بیشتر جهت پیشرفت منطقه
 پیگیری مشکلات مطرح شده
کمیته تحقیقات دانشگاه بقیه الله از حضور ارزشمند سرپرستان و دبیران منطقه ده تشکر و قدردانی می نماید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر