کارگاه های برگزار شده اخلاق 1- کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
2- کارگاه ناظرین اخلاق
3- کارگاه اخلاق در انتشارات
 
امتیاز دهی