اهداف کمیته اخلاق
1- بررسی طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهش دانشگاه و لزوم اجرای دستورالعمل های کمیته اخلاق کشوری با هدف ارتقاءاخلاق در پژوهش ، ترویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخلاقی در برنامه های تحقیقاتی

 2- رسیدگی به شکایت مطرح شده در داخل و خارج دانشگاه  

3-  برگزاری فعالیتهای آموزشی و ترویجی شامل برگزاری سخنرانی، کارگاه و دوره های بازآموزی ، جهت توانمندسازی اعضاء محترم هیات علمی و محققین 

4-نظارت بر حسن انجام اجرای طرح های تحقیقاتی رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در تمامی پژوهش های اپیدمیولوژیک ، بالینی و علوم پایه و تحقیقات نظام بهداشتی- درمانی بر اساس فرم نظارت کمیته اخلاق پژوهش های زیست پزشکی

5- مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق

6- حفظ حقوق آزمودنی، پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق

7- پیشگیری از اجرای طرحهای تحقیقاتی مغایر با موازین اخلاق اسلامی و اخلاق ملی که ممکن است توسط محققین در داخل کشور به اجرا درآید

 
 
امتیاز دهی