22آباناهم وظایف
  • 1855
  • .
  • .

اهم وظایف معاونت تحقیقات و فن آوری به شرح ذیل می باشد:

شماره 1
-    تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارایه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
-    برنامه ریزی و نظارت بر چاپ مجلات علمی و انتشار تالیفات و یا ترجمه کتب توسط اعضا هیات علمی دانشگاه
-    نظارت بر فعالیت شورای پژوهش دانشگاه
-    هدایت، هماهنگی و نظارت بر فعالیت مرکز پژوهش های دانشجویان دانشگاه
-    ارایه گزارش عملکرد مالی و برآورد اعتبار سالیانه امور پژوهشی دانشگاه جهت طرح درهیات امنا
-    تهیه و پیشنهاد و تصویب آیین نامه های مختلف پژوهشی با کمک مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن ها
-    همکاری در ارایه خدمات علمی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی بین دانشگاه و سایر موسسات

شماره 2

-  بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی کاربری سازمانی و پایه

شماره 3

-     مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
-    عقد تفاهم نامه با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی بر اسا ضوابط سازمانی

شماره 4

-    تنظیم و بازنگری نقش علمی پژوهش دانشگاه
-    اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته به دانشگاه
-    همکاری در ارایه خدمات علمی فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی

شماره 5

-    اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات

شماره 6

-    همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای سایر موسسات غیر دانشگاهی
-    نظارت بر کلیه امور پژوهشی پژوهشکاه و دانشکده های دانشگاه ، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی ودفتر ارتباط صنعت با دانشگاه
-    برنامه ریزی جهت استفاده اعضاء هیات علمی ار فرصت های مطالعاتی داخل و خارجی برابر ضوابط مصوب

شماره 7
-    نظارت بر عقد قراردادهای پژوهشی و تحقیقات علمی
-    ایجاد زمینه های مناسب و لازم به منظور توسعه طرح های علمی و پژوهشی
-    مدیریت و نظارت بر اداره واحدهای پژوهشی دانشگاه از جمله مراکز رشد
 
 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد