21آبانمعرفی معاونت
  • 3469
  • .
  • .

ساختار سازمانی تحقیقات و فن آوری دانشگاه
حوزه تحقیقات دانشگاه متشکل از 20 مرکز تحقیقاتی، 4 پژوهشکده، 2 مرکز رشد، و 16 شرکت دانش بنیان و 4 دانشکده ( دانشکده پزشکی – دانشکده پرستاری – دانشکده داروسازی – دانشکده بهداشت) و فعالیت های بیمارستان های تابعه فعال می باشند.
پژوهشکده ها
-    پژوهشکده علوم بالینی
-    پژوهشکده سبک زندگی 
-    پژوهشکده سیستم بیولوژی
-    پژوهشکده نانو و بیوتکنولوژی
مرکز رشد
-    مرکز رشد زیست فناوری
-    مرکز رشد فناوری اطلاعات
 شرکت های دانش بنیان
دانشگاه دارای 18 شرکت دانش بنیان در قالب دو مرکز رشد زیست فناوری و فناوری اطلاعات می باشد. این شرکت ها فعالیت خود را در قالب حوزه های کاری مصوب شورای مرکز رشد انجام می دهند.


 
 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد