اخبار مراکز تحقیقاتی

18بهمنکسب رتبه دوم مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی در بین مراکز تحقیقاتی برتر
  • 1993
  • .
  • .

کسب رتبه دوم مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی در بین مراکز تحقیقاتی برتر دارای ردیف بودجه مستقل گروه بالینی کشور
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد