رونمایی از صفحه جدید مالکیت فکری وثبت اختراع صفحه جدید مالکیت فکری وثبت اختراع بارگذاری شد برای مشاهده به سایت معاونت تحقیقات و فن آوری به آدرس research.bmsu.ac.ir مراجعه نمائید.
کلمات کليدي
سامانه, ثبت اختراع, مالکیت فکری
 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد