اخبار مدیریت توسعه فن آوریهای سلامت
برگزاری هفتمین جلسه کمیته روابط عمومی معاونت تحقیقات

هفتمین جلسه کمیته روابط عمومی معاونت تحقیقات در روز
یکشنبه 1398/11/06 با حضور اعضای محترم کمیته روابط عمومی برگزار گردید.


کلمات کليدي
کمیته روابط عمومی معاونت تحقیقات, هفتمین جلسه کمیته روابط عمومی معاونت, روابط عمومی معاونت تحقیقات, روابط عمومی