خ ملاصدرا،خ شیخ بهایی جنوبی ، سالن همایشهای صدرا
خ ملاصدرا،خ شیخ بهایی جنوبی ، سالن همایشهای صدرا


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد